TỔNG QUAN THÀNH PHỐ CAM RANH

Diện tích: 325,011km2
Dân số: 133.368 người
Đơn vị hành chính: 9 phường, 6 xã.
Tốc độ tăng trưởng kinh tế(2006 - 2008): 14%
GDP bình quân đầu người: 628 USD

Cam Ranh city
Area: 325,011km2
Population: 133,368 people
Administrative units: 9 wards, 6 communes.
Economic growth rate (2006 - 2008): 14%
GDP per capita: 628 USD
  
Cam Ranh là địa phương ven biển nằm ở cực Nam tỉnh Khánh Hòa, Bắc và Tây giáp với huyện Cam Lâm, Nam giáp tỉnh Ninh Thuận, Đông giáp biển; vùng đất được thiên nhiên ưu đãi, có cảng nước sâu, gần đường hàng hải quốc tế, là cửa ngõ Tây nguyên - Nam Trung bộ ra biển; có cảng hàng không quốc tế; có hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt đi cả nước. Vị trí địa lý đó đã tạo điều kiện thuận lợi cho Cam Ranh phát triển kinh tế biển, công nghiệp hàng hải, du lịch, các ngành dịch vụ khác và đánh bắt nuôi trồng thuỷ sản
Cam Ranh is a coastal area located in the southernmost part of Khanh Hoa Province, north and west borders Cam Lam District, Ninh Thuan Province to the south, and East Sea to the east;
the land is favorable to nature, deep water port, near the international sea route, the gate of the Central Highlands - South Central to the sea; having an international airport;To have road and rail traffic system throughout the country. This geographical position has created favorable conditions for Cam Ranh to develop marine economy, maritime industry, tourism, other services and aquaculture.
 

Kể từ khi thành lập, kinh tế - xã hội Cam Ranh phát triển khá và đạt được những thành tựu đáng khích lệ. Nghị định 65/2007/NĐ-CP ngày 11/4/2007 của Chính phủ về điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Cam Ranh và huyện Diên Khánh để thành lập huyện Cam Lâm là điều kiện thuận lợi để Cam Ranh phát triển nhanh chóng trên mọi lĩnh vực và đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa.
 
 Since its inception, Cam Ranh socio-economy has developed quite well and achieved encouraging results. Decree No. 65/2007 / ND-CP dated 11 April 2007 of the Government regulating the administrative boundaries of Cam Ranh City and Dien Khanh District to establish Cam Lam District is a favorable condition for Cam Ranh to develop rapidly. Hurry up in all areas and speed up the pace of urbanization.

Trên cơ sở những kết quả đạt được sau 5 năm thành lập thị xã, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Cam Ranh lần thứ IX (nhiệm kỳ 2006 - 2010) xác định: "Tập trung các nguồn lực, khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh trên địa bàn thành phố, đẩy mạnh đầu tư phát triển sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp - thương mại, dịch vụ - nông nghiệp, bảo đảm tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững. Không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, giải quyết tốt các vấn đề xã hội bức xúc, tạo bước chuyển biến cơ bản về chất lượng nguồn nhân lực, bảo vệ môi trường sinh thái, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, bảo đảm quốc phòng và an ninh. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở vững mạnh toàn diện. Phấn đấu thành phố Cam Ranh trở thành đô thị loại 3 vào trước năm 2015".
 
Based on the results achieved after five years of establishment of the town, the Resolution of the 9th Party Congress of Cam Ranh city (term 2006-2010) identified: "Concentrate resources, exploit potential Strengthen and strengthen the city, promote investment in production development, infrastructure construction, economic restructuring in the direction of industry - trade, service - agriculture, ensuring the speed. To speed up the material and spiritual life of the people, to deal well with pressing social issues, to make fundamental changes in the quality of human resources and protection.To create a fundamental change in the quality of human resources, protect the ecological environment, maintain political stability and social order and safety, and ensure national defense and security. Building the Party and political system from town to strong base. To strive for Cam Ranh city to become a grade 3 city by 2015

Phát triển theo định hướng đó, trong 2 năm 2006 - 2008, kinh tế Cam Ranh đã đạt được nhiều kết quả. Tăng trưởng kinh tế của thành phố bình quân hàng năm 14%; GDP bình quân đầu người đến cuối năm 2008 đạt 628 USD. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tỉ trọng ngành công nghiệp, thương mại- dịch vụ.
 
Developed in that direction, in 2006 - 2008, Cam Ranh economy has achieved many results.The average annual economic growth rate of the city is 14%; Per capita GDP reached $ 628 by the end of 2008. The economic structure shifted positively towards the proportion of industry, trade and services.

Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân trên 22%/năm, thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư sản xuất công nghiệp có quy mô lớn, nhất là công nghiệp đóng mới, sửa chữa tàu thuyền; công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng. Các ngành nghề chế biến thuỷ sản xuất khẩu phát triển, bước đầu khai thác được tiềm năng, thế mạnh của thành phố và trở thành ngành kinh tế đóng vai trò chủ lực thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng.
 
 The industrial production value increased by an average of 22% per year, attracting many enterprises investing in large-scale industrial production, especially ship building and repairing;building materials industry. The aquatic product processing and export industries have been developed and initially exploited the potential and strength of the city and become the economic sector playing the key role in boosting the economy.
 
Cảng hàng không Cam Ranh, cảng Ba Ngòi được tiếp tục đầu tư nâng cấp tạo điều kiện cho thu hút đầu tư, mở rộng giao lưu trong nước và quốc tế. Tiềm năng về kinh tế biển, nhất là công nghiệp đóng tàu và sản xuất phụ kiện đóng tàu, dịch vụ hàng hải và dịch vụ hàng thông được khai thác tốt hơn và ngày càng đóng vai trò chủ lực trong nền kinh tế của thị xã. 

Cam Ranh Airport, Ba Ngoi port will be upgraded to create favorable conditions for attracting investment and expanding domestic and international exchanges.The potential of the marine economy, especially the shipbuilding and shipbuilding industry, the maritime services and the transport of goods, are better exploited and play a more important role in the economy of the town. .

 
Cùng với sự tăng trưởng về kinh tế, đời sống tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện. Các giá trị văn hoá vật thể, phi vật thể được giữ gìn, phát huy, phù hợp với yêu cầu văn hóa của nhân dân, các lễ hội truyền thống của đồng bào các dân tộc được duy trì và phát triển theo hướng tích cực.
 
Along with the economic growth, the spiritual life of the people is constantly improving. Intangible cultural values are maintained and promoted in accordance with the cultural demands of the people and traditional festivals of the ethnic minority people are maintained and developed in a positive way. .

 Khai thác tốt những yếu tố "thiên thời, địa lợi, nhân hòa", nhân dân Cam Ranh đã và đang phấn đấu xây dựng Cam Ranh trở thành đô thị trẻ , năng động của tỉnh Khánh Hòa.

To exploit the elements of "natural time, land and people", Cam Ranh people have been striving to build Cam Ranh into a young and dynamic urban center of Khanh Hoa province. 

Bài đăng phổ biến từ blog này

CƠ SỞ KARAOKE TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CAM RANH

Khách sạn