CÁC NGÂN HÀNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CAM RANH


1. Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn (AGRIBANK)
- Chi nhánh Cam Phú: Đại lộ Hùng Vương- Cam Phú
Điện thoại:
- Chi nhánh Chợ Mới: đường 22/8, phường Cam Thuận
Điện thoại:
- Chi nhánh phường Cam Lợi: đại lộ Hùng Vương, phường Cam Lợi
Điện thoại:

1. Agricultural Bank for Rural Development (AGRIBANK)
- Cam Phu Branch: Hung Vuong - Cam Phu Boulevard
Phone:
- Cho Moi Branch: Road 22/8, Cam Thuan Ward
Phone:
- Cam LoI ward branch: Hung Vuong avenue, Cam Loi ward

Phone:
 


2. Phòng giao dịch ngân hàng Đông Á (DONGA BANK)
Địa chỉ: đường 22/8, phường Cam Lộc, Cam Ranh
Điện thoại: 0258.

2. DongA Bank Transaction Office (DONGA Bank)
Address: Road 22/8, Cam Loc Ward, Cam Ranh
Phone: 0258

   
3. Phòng giao dịch ngân hàng Kiên Long (KIENLONGBANK)
  • Giới thiệu chung      : Ngân hàng TMCP Kiên Long – PGD Cam Ranh
  • Tên đầy đủ              : Ngân hàng TMCP Kiên Long
  • Tên giao dịch quốc tế: Kien Long Commercial Joint – Stock Bank
  • Tên gọi tắt               : KienLong Bank
  • Mã giao dịch SWIFT : KLBKVNVX
  • Địa chỉ giao dịch      : 136 đường 22/8, Phường Cam Thuận, Cam Ranh, Khánh Hòa
  • Điện thoại                : 0258.3.95.67.67  Fax   0258.3.95.64.64
3. Kien Long Bank Transaction Office (KIENLONGBANK)
     General introduction: Kien Long Commercial Joint Stock Bank - Cam Ranh Transaction Office
     Full name: Kien Long Commercial Joint Stock Bank
     International transaction name: Kien Long Commercial Joint Stock Company
     Short name: KienLong Bank
     SWIFT transaction code: KLBKVNVX
     Address: 136 Road 22/8, Cam Thuan Ward, Cam Ranh City, Khanh Hoa Province
     Phone 0258.3.95.67.67 Fax 0258.3.95.64.64

4. Chi nhánh ngân hàng TMCP Sài Gòn thương tín (SACOMBANK)
Địa chỉ: Đại lộ Hùng Vương, phường Ba Ngòi
Điện thoại:0258.

4. Sai Gon Commercial Joint Stock Bank (SACOMBANK)
Address: Hung Vuong Boulevard, Ba Ngoi Ward
Tel: 0258.


5. Phòng giao dịch ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK)
Địa chỉ: Đại lộ Hùng Vương, phường Ba Ngòi
Điện thoại:0258.

5. An Binh Commercial Joint Stock Bank (ABBANK)
Address: Hung Vuong Boulevard, Ba Ngoi Ward


  6. Chi nhánh ngân hàng TMCP Ngoại thương (VIETCOMBANK)
Địa chỉ: 122 đường 22/8 -  phường Cam Thuận
Điện thoại:058.3952400 - .955692
Fax: 0258.3955403

6. Foreign Trade Commercial Joint Stock Bank (VIETCOMBANK)
Address: 122 Street 22/8 - Cam Thuan Ward
Tel: 058.3952400 - .955692
Fax: 0258.3955403
 


7. Chi nhánh TECHCOMBANK
Địa chỉ: Đại lộ Hùng Vương, phường Cam Lợi
Điện thoại:0258.

7. TECHCOMBANK Branch
Address: Hung Vuong Boulevard, Cam Loi Ward
Tel: 0258.


  8. Quỹ tiết kiệm Cam Ranh - Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MARITIME BANK)
Chi nhánh Khánh Hòa
- Tên Tiếng Việt: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam, Chi nhánh Khánh Hòa- Quỹ Tiết kiệm Cam Ranh.
- Tên Tiếng Anh: Vietnam Maritime Commercial Stock Bank, Khanh Hoa Branch- Cam Ranh Saving Center.
- Tên giao dịch: Maritime Bank Cam Ranh
- Tên viết tắt: MSB Cam Ranh
- Giám đốc Trung tâm KHCN Cam Ranh: ông Phan Thành Duy
- Địa chỉ trụ sở: số 1 Đại lộ Hùng Vương, phường Cam Lôc, TP. Cam Ranh
- Điện thoại: (0258) 3 955 068/ (0258) 3 955 959/ (0258) 3 955 079
- Fax:    (0258) 3 955 959

8. Cam Ranh Savings Fund - Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank (MARITIME BANK) Khanh Hoa Branch
- Name: Viet Nam Maritime Commercial Joint Stock Bank, Khanh Hoa Branch - Cam Ranh Savings Fund.
- English name: Vietnam Maritime Commercial Stock Bank, Khanh Hoa Branch - Cam Ranh Saving Center.
- Name of transaction: Maritime Bank Cam Ranh
- Short name: MSB Cam Ranh
- Director of Cam Ranh Science and Technology Center: Phan Thanh Duy
- Head office: No.1, Hung Vuong Boulevard, Cam Lo Ward, Orange line
- Phone: (0258) 3 955 068 / (0258) 3 955 959 / (0258) 3 955 079
- Fax: (0258) 3 955 959

9. Phòng giao dịch ngân hàng TMCP Công Thương (VIETIN BANK)
Địa chỉ: 62A đại lộ Hùng Vương.
Địa chỉ giao dịch: 04 Hoàng Hoa Thám - Tp Nha Trang- Khánh Hòa
Điện thoại: 0258.3822758 - Fax: 0258.3821920

9. Transaction office of Vietinbank (VIETINBank)
Address: 62A Hung Vuong Boulevard.
Address: 04 Hoang Hoa Tham - Nha Trang City - Khanh Hoa
Phone: 0258.3822758 - Fax: 0258.3821920
 


10. Phòng giao dịch ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)
Người quản lý chi nhánh: Nguyễn Hồ Hải Nhân - Giám đốc
Địa chỉ giao dịch:152 Đường 22 tháng 8, Phường Cam Linh
Điện thoại: (0258) 3956 868 – Fax: (0258) 3950 777.

10. Asia Commercial Bank (ACB) Transaction OfficeBranch Manager: Nguyen Ho Hai Nhan - Director
Address: 152 Street 22, Cam Linh Ward
Phone: (0258) 3956 868 - Fax: (0258) 3950 777.
 


 11. Phòng giao dịch HD BANK
Địa chỉ: 109 Đại lộ Hùng Vương, P. Cam Lợi
Điện thoại: (0258) 3 956 707- Fax: (0258) 3 956 808
 
11. HD BANK Transaction OfficeAddress: 109 Hung Vuong Boulevard, Cam Loi Ward
Phone: (0258) 3 956 707- Fax: (0258) 3 956 808


12. Phòng giao dịch SEABANK
  - Thông tin Chi Nhánh: Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - PGD Cam Ranh
  - Họ tên, chức vụ người quản lý: Lê Trung Mỹ - Trưởng phòng giao dịch
  - Địa chỉ: 68 Hùng Vương - Cam Lộc - Cam Ranh Khánh Hòa, nay là 2144 Hùng Vương - Cam Lộc - Cam Ranh - Khánh Hòa
  - Điện Thoại: 0258.3955800-801-802  ; Fax: 0258.3955804
12. Transaction office of SEABANK
   - Branch Information: Southeast Asia Commercial Joint Stock Bank - Cam Ranh Transaction Office
   - Full name: Le Trung My - Head of transaction office
   - Address: 68 Hung Vuong - Cam Loc - Cam Ranh Khanh Hoa, now 2144 Hung Vuong - Cam Loc - Cam Ranh - Khanh Hoa
   - Phone: 0258.3955800-801-802; Fax: 0258.3955804
 13. Ngân hàng Chính sách Xã hội Cam Ranh
Địa chỉ: Đường Phạm Hùng, P. CamPhú
Điện thoại: (0258) 
13. Cam Ranh Bank for Social Policies
Address: Pham Hung Street, Cam Phu Ward
Phone: (0258)

Bài đăng phổ biến từ blog này

CƠ SỞ KARAOKE TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CAM RANH

Khách sạn